Pretraga
Close this search box.

Naknada štete zbog povrede časti i ugleda

Kako živimo u vremenu gde se informacije šire brzinom klika, značaj našeg ugleda i časti nikada nije bio veći. Činjenica je da lažne optužbe predstavljaju ozbiljnu opasnost po vaš status, ali i emocionalno blagostanje, te je zbog toga neophodno da razumete koje pravne mogućnosti imate na raspolaganju da tražite naknadu štete zbog povrede časti i ugleda.vOvaj članak ima za cilj da razjasni šta povreda časti i ugleda jeste, a šta nije, kako se ostvaruje naknada štete za ovu vrstu povrede, kao i koji su to izazovima sa kojima se možete susresti na putu do istine i pravde.

Definicija povrede časti i ugleda

Čast je vrlina koja se odnosi na poštovanje prema moralnim principima, integritetu, dostojanstvu i poštovanju prema sebi i drugima. Osoba koja se drži časti postupa po svojim vrednostima, bez obzira na spoljašnje okolnosti.

Ugled, s druge strane, predstavlja pozitivnu ili negativnu percepciju drugih ljudi o osobi i formira se na osnovu postupaka, odluka, ponašanja i rezultata koje neko ostvaruje tokom vremena.

Pa tako, povreda časti i ugleda odnosi se na situacije kada se nečijem imenu, reputaciji, integritetu ili moralnom ugledu nanese materijalna ili nematerijalna šteta putem lažnih tvrdnji, kleveta, uvreda ili neistinitih informacija.

Šta nije povreda časti i ugleda?

Povredom časti i ugleda se obično ne smatra:

 • Iznošenje istinitih činjenica, ukoliko se mogu potvrditi kao tačne
 • Iznošenje mišljenja ili kritika, osim ukoliko prerastu u vređanje ili klevetu
 • Satira, šala ili parodija, mada je linija tanka i često subjektivna

Naravno, ova odrednica zavisi od slučaja do slučaja, te bi npr. kod kritika upućenih javnim ličnostima ili državnim institucijama tolerancija trebala biti viša, jer se pretpostavlja da će ovi subjekti biti izloženi legitimnoj kritici više nego obični građani.

Koje su pravne posledice povrede časti i ugleda?

Pravne posledice povrede časti i ugleda su specifične za svaki pojedinačni slučaj i zavise od više faktora (npr. ozbiljnosti povrede).

Tu mogu da spadaju:

 • Novčane kazne kao kompenzacija oštećenom za nanetu štetu.
 • Naknada materijalne i nematerijalne štete oštećenom.
 • Naknada buduće štete.
 • Objavljivanje presude / ispravke presude.
 • Javno izvinjenje oštećenom putem medija ili drugih javnih kanala.
 • Zabrana daljeg širenja lažnih informacija ili nalog za uklanjanje takvih informacija sa javnih platformi.
 • Sudski troškovi

Pravni okvir za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda

U Srbiji, glavni zakon koji reguliše naknadu štete zbog povrede časti i ugleda jeste Zakon o obligacionim odnosima.

ZOO predviđa da osoba koja nanese štetu nečijoj časti ili širi lažne tvrdnje o prošlosti, znanju, sposobnostima ili bilo kojim drugim aspektima neke osobe, znajući ili trebajući znati da su te tvrdnje netačne, i time prouzrokuje materijalnu štetu, obavezna je nadoknaditi tu štetu.

U drugu ruku, osoba koja iznese lažnu informaciju o nekome, a nije znala da je ta informacija netačna, neće biti odgovorna za nastalu štetu, ako je ona ili osoba kojoj je informacija izneta imala opravdanu svrhu u vezi s tim.

Pored ZOO Krivićni zakonik Republike Srbije predviđa sankcije za uvredu, odnosno reči, gestove, postupke ili bilo koji drugi oblik komunikacije koji ima za cilj da povredi ili naruši dostojanstvo druge osobe.

Da li imam pravo na naknadu štete zbog povrede časti i ugleda klevetom?

Zbog dekriminalizacije klevete, postoji pogrešno uverenje da nije moguće ostvariti naknadu štete zbog povrede časti i ugleda iznošenjem lažnih tvrdnji o nekoj osobi s namerom da joj nanese štetu i da je kompromituje.

Istina je sledeća: Ako se kleveta iznese putem medija, osoba koja je oštećena ima pravo da, osim traženja novčane nadoknade, zahteva i objavljivanje sudske odluke ili ispravke.

Uslovi i postupak podnošenja zahteva za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda

Zahtev za naknadu štete se podnosi protiv osobe koja je učinila povredu časti i ugleda oštećenog. Podnosi se nadležnom sudu u području gde tužena osoba ima prebivalište ili gde se dogodila štetna radnja. Tužbu može podneti i tužilac na sudu u području svog prebivališta ili boravišta. Oštećeno lice ima pravo da podnese zahtev za naknadu štete u roku od 3 godine od trenutka kada je saznalo za štetu ili kada je štetu izazvalo lice koje je odgovorno.

Ako prođe više od 5 godina od nastanka štete, pravo oštećenog da traži nadoknadu štete se gubi zbog zastare.

Dokazivanje povrede časti i ugleda

Ilustracija - dokazivanje povrede časti i ugleda

Da bi osoba koja je pretrpela štetu mogla da zahteva nadoknadu, potrebno je da prikupi dokaze koji potvrđuju jasnu vezu između događaja koji je prouzrokovao štetu i nastanka nematerijalne ili materijalne štete.

Ti dokazi mogu biti pisani, audio-vizuelni, objave na društvenim mrežama, novinski članci ili drugi oblici komunikacije, međutim najčešće se dokazivanje štete vrši putem svedočenja osoba koje su prisustvovale događaju, kao i eventualno zapisnika policije ako je događaj prijavljen.

Osim toga, neophodno je dokazati netačnost tj. neistinitost tvrdnje, a na osnovu relevantnih činjeničnih dokaza, dokumenata, ili opet svedočenja.

Konačno, potrebno je dokazati da je određena tvrdnja izazvala nematerijalnu ili materijalnu štetu, kao što su finansijski gubici, gubici poslovnih prilika ili pretrpljeni duševni bolovi.

Kako se određuje iznos naknade štete zbog povrede časti i ugleda?

Sudija koji vodi postupak donosi odluku o osnovanosti tužbe kojom se zahteva naknada štete zbog povrede ugleda i časti.

Pri donošenju ove odluke, uzima se u obzir:

 • Važnost povređenog dobra
 • Stepen povrede časti i ugleda
 • Svrha zahteva za naknadu štete
 • Druge relevantne okolnosti specifičnog slučaja, kao i činjenice koje su utvrđene tokom sudskog procesa.

Na osnovu navedenog, odlučuje se da li je opravdano i pošteno da se oštećenoj osobi dosudi finansijska nadoknada.

Izazovi i prepreke u postupku naknade štete zbog povrede časti i ugleda

Dok se pravo na zaštitu časti i ugleda prepoznaje kao osnovno ljudsko pravo, suočavanje sa povredama ovih prava može biti kompleksno i zahtevno. Jedan od izazova može biti nedostatak konkretnih dokaza koji potkrepljuju tvrdnje o povredi časti i ugleda. Često je teško pružiti jasne i nedvosmislene dokaze o tome kako su netačne informacije ili uvredljive izjave uticale na oštećenika i načinile mu štetu. Takođe, utvrđivanje tačnog iznosa nematerijalne štete može biti subjektivno i zahtevati detaljno veštačenje. Drugi izazov se može pojaviti u postupku prikupljanja svedoka i drugih dokaza.

Ovisno o okolnostima, svedoci mogu biti retki ili možda ne žele da svedoče iz straha od osvete ili drugih posledica. Osim toga, dokazi poput online komunikacija i društvenih mreža mogu biti izazovni za prikupljanje i verifikaciju. Dodatno, pravni rokovi za podnošenje tužbi mogu biti ograničavajući. Odlaganje podnošenja tužbe može oslabiti osnovu zahteva za naknadu štete, pa je važno brzo delovati kako bi se zaštitila vaša prava kao oštećenog. I konačno, uzmite u obzir i složenost pravnih procedura. Postupci za naknadu štete za povredu časti i ugleda mogu biti dugotrajni i zahtevni, te je neophodno da se naoružate strpljenjem i stručnim advokatom.

Primer slučaja povrede časti i ugleda

Između avgusta 2014 i januara 2015. godine, dnevni list I. je publikovao niz tekstova koji su sadržali netačne i štetne tvrdnje u vezi sa novinarom V.M.

U tim člancima su iznete neistinite informacije koje su sugerisale da je V.M. postao rukovodilac RTS-a, koristio kontakte u EU i medijima, kao i da je naručivao članke koji ga predstavljaju kao dobrotvora.

Kao odgovor na ovo, podneta je tužba za naknadu nematerijalne štete protiv izdavača lista i urednika D.J.V.

Nakon toga, usledio je pravni postupak u kojem su tuženi osporavali tvrdnje, tvrdeći da su informacije bile istinite i da su bile u javnom interesu.

S druge strane, tužilac je naglasio nameru tuženih da ga netačno predstave, što je dovelo do povrede ugleda.

Prvostepeni sud je donio odluku u korist tužioca, nalažući tuženima da isplate iznos od 250.000 dinara kao nadoknadu za duševni bol, uz zahtev za objavu presude u listu.

U kasnijem periodu, tuženi su se žalili na ovu odluku, koja je rezultirala smanjenjem iznosa na 100.000 dinara.

Ovaj slučaj naglašava važnost potrebe za pružanjem dokaza u situacijama povrede časti i ugleda na društvenim mrežama, s posebnim fokusom na vremenske okvire za podnošenje tužbi i pravne smernice koje su na snazi.

Ukoliko ste pretrpili povredu časti i ugleda, angažovanjem advokata za obligaciono pravo možete obezbediti stručno vođstvo kroz sudski postupak, jasno razumeti svoje pravne mogućnosti i prava u vezi sa naknadom štete, kao i lakše prikupiti neophodne dokaze radi ostvarenja svojih prava na pravičnu naknadu za pretrpljeni duševni bol usled povrede ugleda i časti.

Zašto je važno angažovati advokata u slučajevima povrede časti i ugleda?

Slučajevi povrede časti i ugleda zahtevaju specifična znanja, iskustvo i pravnu veštinu kako bi se postigao uspešan ishod. Advokat sa ekspertizom u oblasti povrede časti i ugleda ima duboko razumevanje zakonskih normi koje se odnose na ovu oblast, uključujući rokove za podnošenje tužbi i dokazne standarde. Kako je prikupljanje i predstavljanje dokaza ključno u ovakvim slučajevima, advokat će vam pomoći da identifikujete relevantne dokaze koji podržavaju vaš zahtev za naknadu štete, kao i da se zaštitite od potencijalnih kontraoptužbi.

Pored toga, advokat će vam pomoći da izradite snažnu pravnu strategiju tako što će analizirati okolnosti vašeg slučaja, proceniti njegove snage i slabosti, te vam predložiti najbolji pravni pristup u skladu sa vašim interesima – od pripreme tužbe do završetka sudske rasprave.

admin

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *