Pretraga
Close this search box.

Zastarelost potraživanja: Vremenski okviri za naplatu dugova

Da li imate dug koji stoji neotplaćen dugi niz godina? Da li se pitate kada će taj dug zastariti i da li druga strana ima pravo na njegovu naplatu?

Ukoliko su odgovori na ova pitanja pozitivni, nastavite da čitate ovaj članak kako biste dobili odgovore na sva vaša pitanja u vezi zastarelost potraživanja i vremenskih okvire za naplatu dugova u Srbiji.

Šta podrazumeva zastarelost potraživanja?

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, zastarelost potraživanja predstavlja situaciju kada je protekao određeni rok u kojem se više ne može pokrenuti postupak za prinudnu naplatu nekog duga ili izvršenje neke obaveze putem suda. Međutim, važno je naglasiti da zastarelost potraživanja ne znači da dug dužnika prestaje da postoji.

U praksi, to znači da ako dužnik dobrovoljno isplati dug koji je zastario, čak i ako je to učinio greškom, on neće imati pravo na povraćaj tog iznosa. Pored toga, treba znati I da sud ne proverava samostalno da li došlo do zastarevanja potraživanja, već postupa isključivo po prigovoru stranke.

I konačno, ako:

 • dužnik prizna dug pismenim putem
 • dužnik isplati deo duga
 • poverilac podigne tužbu
 • poverilac pokrenete izvršenje
 • poverilac pokrene određene radnje pred nadležnim organim u cilju utvrđivanja ili naplate duga

Zastarelost se prekida, a novi rokovi za zastarevanje se računaju od početka.

Posebni slučajevi zastarelosti potraživanja i njihovi rokovi

Zastarelost potraživanja za usluge mobilne telefonije I kablovske televizije

Kada je u pitanju zastarelost potraživanja za usluge mobilne telefonije, u Srbiji postoje različita (neispravna!) tumačenja da je na ove račune primjenljiv opšti rok od 10 godina. Naime, još pre godinu dana su korisnicima telefonskih (I kablovskih) usluga masovno počeli stizati podnesci raznih advokata sa pozivom da plate ove usluge, jer iste zastarevaju tek za 10 godina. Međutim, motiv iza ovakvih poziva je bio da se na nepošten način naplate zastarela potraživanja – a sve po principu “ako prođe – prođe”.

Jedina istina jeste sledeća: Rok u kojem zastarevaju potraživanja za usluge mobilne telefonije I kablovske televizije jeste rok od 1 godine od dospevanja računa za ove usluge.

Zastarelost potraživanja za komunalne usluge I druge račune

Komunalna potraživanja I drugi računi javnih predužega takođe podležu zastarelosti.

Tu, između ostalog, spadaju računi za:

 • Grejanje
 • Vodu
 • Struju
 • Kanalizaciju
 • Čistoću I odnošenje smeće
 • Javnu rasvetu
 • Parking servis
 • Održavanje puteva
 • Dimničarske usluge, itd.

U Srbiji, I ova potraživanja zastarevaju u roku od godinu dana od dospevanja računa.

To znači da po isteku tok roka poverilac (npr. Inforstan ili Informatika) gubi pravo da dug napati putem suda ili postupka izvršenja.

Ako ste, pak, dobili rešenje o izvršenju od izvršitelja za ovakav dug, možete I trebate da angažujete advokata da podnese prigovor zastarelosti na njega. Na ovaj način, dovešćete do obustavljanja izvršenog postupka.
Napomena: Ako platite makar I dinar od ovih računa, smatra se da ste priznali dugovanje I rok od godinu dana počinje da teče ispočetka.

Zastarelost potraživanja za kredit

Kada je u pitanju zastarevanje dugovanja u vidu kredita, rok zastarevanja u Srbiji je opšti rok od 10 godina.

To se odnosi na:

 • Kredit koji je banka dala fizičkom licu (kredit banke pravnim licima je izuzetak)
 • Studentski kredit

Što se tiče sporednih potraživanja kao što su kamate, s obzirom da je ovde reč o povremenim potraživanjima koja dospevaju na naplatu mesečno, njihov rok zastarelosti je 3 godine.

Rokovi se računaju od trenutka dospevanja na naplatu.

Zastarelost potraživanja između pravnih lica

Potraživanja kod firmi, a na osnovu ugovora o prometu robe I usluge, takođe su podložna zastarelosti. Tu spadaju neplaćeni računi za isporučene usluge ili proizvode. U Srbiji, ova ugovorna potraživanja zastarevaju u roku od 3 godine od svake pojedinačno pružene usluge/ispostavljene robe, ako je reč o potraživanjima između pravnih lica.

Ako je reč o potraživanjima između pravnih lica I preduzetnika, ova potraživanja zastarevaju za 10 godina.

Napomena: Kod međunarodne trgovine robom, rok zastarevanja je 4 godine.

Zastarelost potraživanja iz radnog odnosa

Novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godine od njihovog dospevanja.

Pa tako, ako vam npr. poslodavac nije isplatio zaradu za prethodni mesec, već prvog dana u narednom mesecu ga možete tužiti za dugovanu zaradu, jer od tada počinje da teče rok zastarevanja ovog potraživanja iz radnog odnosa.

Zastarelost potraživanja kod zakupa

Kod potraživanja zakupnine, rok zastarelosti je 3 godine.
Ovaj rok važi I na plaćanje zakupnine u ratama I odjednom u celini.

Zastarelost potraživanja kod naknade štete

Kada je u pitanju potraživanje kod naknade štete prouzrokovane povredom, isto zastareva u roku od 3 godine od dana kada oštećeni ili štetnik saznaju za štetu.

Opšti rok zastarelosti, u ovoj situaciji, je 5 godina od nastanka štete.

Napomena: Kod potraživanja naknade štete koja je nastala usled povrede ugovorne obaveze, ovo potraživanje zastareva u roku predviđenom za zastarelost ugovorne obaveze.

Zastarelost potraživanja kod poreza

U skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreski dugovi zasteravaju u roku od 5 godina od početka naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je poreska obaveza nastala.

Po isteku ovog roka, poreski obveznik nije dužan da plati utvrđeni iznos poreza, o čemu bi trebalo da obavesti Poresku upravu uz isticanje nastupanja zastarelosti poreskog potraživanja.

Zastarelost potraživanja koja je utvrdio sud ili drugi nadležni organ

Kada sud donese pravnosnažu odluku ili drugi nadležni organ donese rešenje kojim utvrđuje određeno potraživanje, isto zastareva u roku od 10 godina – pa čak i ako zakon predviđa kraći rok za njih!

Koja potraživanja ne zastarevaju u Srbiji?

Kao I u svakom pravnom sistemu, I u Srbiji postoje određena potraživanja koja ne zastarevaju ili su izuzeta od opšteg pravila zastarelosti. Ova potraživanja su najčešće vezana za prava koja država smatra važnim ili od izuzetnog javnog interesa. U Srbiji, ne zastareva potraživanje alimentacije!

Zaključak

Zastarelost potraživanja predstavlja važan aspekt pravnih odnosa, koji zahteva pažnju i razumevanje kako biste pravovremeno zaštitili svoja prava i interese. Iako ovaj članak sadrži različite situacije I vemenskih okvire za naplatu dugova, ako imate dugove koje niste platili najbolje bi bilo da angažujete advokata za obligaciono pravo da izbegnete probleme koje se u praksi javljaju zbog neispravnih tumačenja zakona koji sadrže rokove zastarelosti.

admin

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *